Header Ads

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563


สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ พระรูป สมเด็จพระสังฆราช พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563


© สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช Ŭ... สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563

25 ธ.ค. 62 - เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563
© สนับสนุนโดย EJAN


EJAN

ไม่มีความคิดเห็น